array(5) {
  ["id"] => string(1) "1"
  ["title"] => string(14) "Biang biang面"
  ["logo"] => string(36) "Home/upload/techan/58db61829aaa4.jpg"
  ["jianjia"] => string(176) "Biang biang面是陕西关中民间传统的风味面食。关中人最基本最普通的面食,除了蒸馍,恐怕就是"油泼辣子biangbiang面"。biang biang"
  ["content"] => string(183) "<p>Biang biang面是陕西关中民间传统的风味面食。关中人最基本最普通的面食,除了蒸馍,恐怕就是&quot;油泼辣子biangbiang面&quot;。biang biang</p>"
}
走遍福鼎-福鼎智慧旅游

Biang biang面是陕西关中民间传统的风味面食。关中人最基本最普通的面食,除了蒸馍,恐怕就是"油泼辣子biangbiang面"。biang biang